SA MUNDANA CUMMEDIA – III ED ULTIMA PARTE

TERZA PARTE

 

1.

Tottu sos ch’azis bona intelligenzia,

si de Cristos sa vida esaminades,

e cun s’artista la paragonades

in cosa alcuna non b’hat differenzia;

subra dogni mundana sofferenzia

tale che Cristos s’artist’ incontrades,

e si cantu naro eo non creides,

leggide s’Evangelu e l’idides!

 

2.

Figuradu hat sa seta ingannatrice

su Messias de sa celeste corte,

in sa vida, in sa naschida, in sa morte

limosinante, poveru, infelice,

a tales chi sa classe produtrice

mai speret de cambiare sorte

e vivat suttoposta a dogni male.

Paziente, e che Cristos uguale.

 

3.

S’in d’una domo da’ su fumu gialla

naschet su poverittu, no est bassesa.

E ne mancu birgonza ne vilesa,

ca Cristos est naschidu in una stalla,

cun tale frase, sa preideralla

cunfortat s’affligida poveresa

nende: su nascher no est disonore

in gruttas, o barraccas de pastore.

 

4.

Si no hat matterassu né lenzolu

cando naschet s’infante isfortunadu,

passenzia! ch’ha Cristos l’han corcadu

in d’una pappadorza pro brassolu.

Si vivet in miseria no est solu

senza domo, famidu e ispozadu

ca Cristos puru fit senza palazzos

e istesit fascadu de istrazzos.

 

5.

A Cristos visitadu, sende infante,

l’han sos res d’Oriente in mod’u grattu

su donu prezziosu issos l’han fattu

d’oro, incensu, e mirra profumante:

a vint’annos su poveru bracciante

lu visitan sos res, e in tal’attu

rezzit in donu sos milites pannos

zainu e fusile pro tres annos.

 

6.

Cand’unu artista da’ sa’ idda sua

fuit atteras terras pro campare,

o persighidu li toccat istare

che bandidu in su buscu cua cua;

Cristos puru in s’Egittu a tottu fua,

andesit da Betlem, pro si salvare.

Su poveru no nd’happat dolu o pena,

s’andat pro si salvare in terra anzena.

 

7.

Sende pitticu a pe no iscappadu

Cristos portadu fit peri sa via,

in brazzos da Giusepp’e da Maria

o puru accaddu a s’Ainu imbastadu

unu pizzinnu poveru trattadu

non benit certu cun prus cortesia

ca medas mamas andan pro su soddu

a fasch’e linna e a pizzinnu accoddu.

 

8.

Su poverittu appena essit da’ niu

est, in s’umana vida trupegliosa,

portadu da’ sa mama bisonzosa

a samunare pannos a su riu.

E a coglire s’ispiga in s’istiu

pattinde famen, sidi e dogni cosa;

ca Cristos puru sende criatura

suffridu hat frittu, famene e calura.

 

9.

Cand’una poveritta famigliola

no hat fizu dottore, nè profeta,

devet istare cuntenta e lieta

ca mancu Cristos no hat fatt’iscola

penset chi senz’istudiu no est sola

ca Cristos puru fit analfabeta.

Essend’ analfabeta su Messia

no tenzat de nessunu gelosia.

 

10.

Si solu pro su pane intrat in lotta

su poveru in s’edade piùs pizzinna,

penset chi Cristos su mastru ‘e linna

imparadu hat pro haer sa pagnotta,

e preferidu at che persone dotta

su tribagliare piùs de sa pinna,

su poveru che Cristos volonteri,

imparet puru un’ arte o mestieri.

 

11.

Si tue poverittu in malu istadu

vives, senza ricchesas e ne dottes,

invanu est chi ti lagnes o borbottes

c’a mendicare Cristos est andadu,

e hat in su desertu digiunadu

baranta dies e baranta nottes;

e tue si digiunas barant’annos,

vive cuntentu in mesu sos affannos!

 

12.

A Cristos turmentadu hat su Demoniu

in su desertu, sende penitente

turmentadu un’artista ugualmente

benit da’ sos ch’han riccu patrimoniu,

e trasportadu pro miseru coniu,

a gustu insoro a levante a ponente,

che a Cristos da’ monte in campanile

portadu l’hat su Demoniu vile.

 

13.

Si benit un’artista ripprovadu

pro calchi lamentosa cunferenzia,

solu pro narrer cun giusta cussenzia

ch’est dae sos guvernos isfruttadu,

fit Cristos puru, cand’hat preigadu,

persighidu cun tanta violenzia

da’ sos giudeos, guvernos malignos!

pro impedire sos suos disignos.

 

14.

Cand’un artista pro iniquizia

imputtadu benzerat innocente,

causa d’unu amigu unu parente

ch’esserat rutt’in manos de giustizia;

a Cristos puru Giudas cun malizia

l’hat traittu basendelu umilmente

un artista perdonet su delittu

s’est innocente che Cristos traittu.

 

15.

Cando pro giustu e cumpridu reatu

benzerat unu artista detenutu,

e trasportadu, pro ordine assolutu,

da’ unu logu a s’ateru in tal’attu,

penset chi da’ Erodes’a Pilattu

Cristos puru ligadu istesit giutu,

si benit un artista cun violenzia

arrestadu, coraggiu! e passienzia!

 

16.

Cando Cristos est devidu alziare

carrigu de sa rughe a su Calvariu

Simone Cireneu, volontariu,

sa rughe li cheriat sollevare,

ma impedidu l’hat de l’azuare

su partidu ch’a issu fit contrariu,

nende: Simone, a tie no est permissu;

lassa sa rughe, chi la ported’issu!!

 

17.

Gasi mattessi est cando unu riccone

pensat de sollevare calchi poveru,

dendeli una domo pro ricoveru

ch’hat de sa povertade cumpassione,

sos ateros de mala intenzione

l’impedini, e li naran cun rimproveru;

si tue azuas sa zente mischina

pones in domo tua sa ruina!

 

18.

Cristos in rughe l’hat sa zente mala

mort’in sa bella edade giovanile,

su poveru, sa classe segnorile,

hat pro rughe pesante sempre a pala;

pro la sustennere, in pomp’e in gala,

morit sutta de cussa rughe vile

nudu, senza camisa nè calzones

comente Cristos in mesu ‘e ladrones.

 

19.

Amittinde unu Cristos redentore,

de comente su clero hat preigadu,

amittinde, chi s’omine tentadu,

da su serpente rutt’ est in errore

amittinde unu Deus criadore,

chi cant’ esistit in terra hat formadu,

e ch’hat potenzia in pagos segundos

de fagher e disfagher milli mundos.

 

20.

Si Deus hat su podere sovranu,

e subra dogni cosa est imperante,

podiat su Demoniu dominante

benner de tottu su genere umanu?

comente narat su clero romanu

pro ponnere in paura s’ignorante?

chi s’omine pro culpa ‘e su peccadu

fit dae su demoniu ligadu.

 

21.

Si dogni cosa hat fattu Messer Domine

in su nostru terrestre patrimoniu,

creo chi fattu puru hat su Demoniu

e chi fatt’hat sa femmina e i s’omine:

no est giustu autore eo chi nomine

de su peccadu, a tiziu a simproniu,

sende Deus mattessi s’autore

de serpente, peccadu e peccadore.

 

22.

Nade, si mai unu Deus perfettu

podiat imputare de reattu

s’omine a somiglianza sua fattu

a tortu l’hapat fattu o a derettu

s’issu l’hat fattu a peccare suggettu,

e chi s’omine est ruttu in disbarattu

non podiat no, s’omine mancare,

coment’issu l’hat fattu d’operare.

 

23.

E si cust’Ente supremu celeste

est in su chelu, in terra, in dogni logu,

est puru in s’abba, in s’aria, in su fogu,

e tando su Demoniu inue este?

mund’ impostore, giustu est chi proteste

e narrer, senza brulla e senza giogu,

s’in dogni logu est Deus in persone

non tenet logu sa tentazione.

 

24.

Senza custu podimos bene credere

chi Deus fit de tottu a conoschenzia,

cun sa sua Divina onniscienzia

ischiat cantu li diat succedere;

prim’ a s’omine vida ‘e li cuncedere

e si est rutt’este in disubidienzia

s’omine, o siat de peccadu reu

est volontade e causa de Deu.

 

25.

Pro isposare una femina sola

pover’ Adamu, ite disfortunadu!

dae Deus istesit cundennadu

issu, e tottu sa discendente prola.

E Salomone chi hat dadu iscola

a settighentas feminas culpadu

no l’hat Deus ne postu in disciplinas

puru happende treghentas concubinas.

 

26.

Adamu, sende un omine massagiu,

analfabetticu e pagh’istruidu,

meritat dae tottu cumpattidu

si nd’hat segadu una Rosa de Magiu,

ma Salomone, un omine sagiu

astutu sapiente in tottu ischidu,

meritat prus d’Adamu cundennadu

milli bortas, ca milli nd’hat segadu.

 

27.

Pro una sola, cun tottu s’erenzia,

fit cundennadu Adamu a sa tortura,

pro milli Salomone, ite loccura!

peccadu, ne cundanna, ne sentenzia

non b’hat istadu, ite bella cussenzia!!

Como conosco ch’est tottu impostura,

e chi l’hana sos furbos inventadu

pro usu de cummerciu – su peccadu.

 

28.

Si fit beru ch’est Deu onnipotente,

presente in dogni logu bellu o bruttu.

fit cando s’omine in peccadu est ruttu

puru inie in cuss’ora presente:

de ponner in malizia s’innocente

hat permittid’a su serpente astuttu,

duncas, happende mancadu o fallidu

s’omine, est Deus chi l’hat permittidu.

 

29.

Si Deus tottu hat bidu, e hat permissu

a s’omine terrenu de peccare,

it’ importat su mundu pro salvare,

fagher morrer a Cristos Crocifissu?

si Deu onnipotente solu est issu

senza Cristos podiat remediare

dogni fallu mundanu dogni errore

sende supremu padronu e segnore.

 

30.

Cristos in terra ch’ esistidu siat

coment’omine tottu lu creimos,

ma da su sou operadu bidimos

chi podere Divinu non teniat:

amitto chi miraculos faghiat,

comente ateros oe nd’intendimos,

chi senza alcunu podere Divinu

faghene trasformare s’abba in binu:

 

31.

S’ aberu Cristos Divina natura

haeret tentu, e podere infinitu,

cand’hat passadu Erodes malaitu

a fil’ ispada dogni criatura

in Betleme, fuidu cun premura

pro si salvare non fit in s’ Egittu;

ma prima Erodes d’essere arrivadu

a Betleme, l’haiat fulminadu.

 

32.

Chi tenzat Cristos divinu podere

no l’amitto, ch’est una falsidade,

ca teninde divina podestade

e de chelu e terra sende mere,

fìt istad’issu in gradu e in dovere

de dare a tottu paghe e libertade,

mentres chi libertade ne cuncordia

non ch’hat in custu mundu de discordia.

 

33.

Est tottu vanu chi trintatres annos

Cristos in terra che siat istadu,

ca comente issu hat happidu hat lassadu

su mundu cun discordias e affannos,

distruidu no hat sos res tirannos

anzis han creschidu e moltipricadu,

e de continu a gherrare han sighidu

prima e posca chi Cristos est naschidu.

 

34.

Si sa paghe tra tottu sos viventes

su messia in su mundu eret portadu,

comente narat su clero, e hat nadu,

in sos tempos passados e presentes,

dunis haer pro provas evidentes

chi prus nessunu no iat gherradu,

ma deviat regnare sempre eterna

sa paghe, e sa cuncordia fraterna.

 

35.

Si pro cappricciu dogni latitudine

de su globo terrestre oe girades,

paghe ne libertade no incontrades

ma solu gherras e isclavitudine,

cun odiu, avarizia, ingrattitudine,

comente, tando, su Messia nades;

ch’hat postu paghe, in su globo terreste

s’in gherra e in discordia ancor’este?

 

36.

De pustis chi Mosè nd’hat liberadu

sos isclavos Ebreos da’ s’Egittu,

e de Sinai a su desertu littu

su populu novellu est arrivadu,

aspramente Mosè l’hat obbligadu

a crere in d’unu Deus infinittu

cun sos comandamentos d’osservare

de non bocchire nessunu, e non furare.

 

37.

Subra cantu Mosè hat fatt’appellu

riverente ogn’ Ebreu hat iscultadu,

ma cando s’est Mosè allontanadu

de sa legge a descrier su modellu,

su populu de oro unu vitellu

s’hat fatt’ e l’hat che Deus veneradu

ch’abituados gai, no novizios,

fin d’adorare sos Deos Egizios.

 

38.

Cando Mosè haiat congluidu

de iscrier sa legge, o maraviza!

falende da’ su monte alzat sa chiza

e i su populu adorende hat bidu

unu vitellu d’oro costruidu:

dende lodes a custu prus de miza;

Mosè, a s’attu indecente infedele

rimproveràt narende a Israele:

 

39.

“Proite, o Israele, has trasgredidu

sa legge d’unu Deu onnipotente?

pensa cand’in s’Egittu fis dolente

da Faraone isclavu e opprimidu,

chi t’hat issu salvadu e custodidu

e tue ateros Deos riverente

ses in compensu cha t’hat liberadu,

però oe pianghes su peccadu.

 

40.

E in s’attu Mosè hat ordinadu

a sos ebreos de si separare,

partegianos de issu, e impugnare

sas armas prontamente lis hat nadu:

centra cuddos chi hana idolatradu

devet su frade su frade isvenare.

Ubbidit dogni bonu israelittu

e nd’hat mortu tremizza in su conflittu

 

41.

S’ istrage sambenosa, su misfattu

chi Mosè hat devidu consumare,

a tie lasso, lettore, pensare

si b’haiat mutivu de reattu?

si a s’ Ebreu in s’Egittu l’han fattu

su vitellu de s’oro venerare

pro veru Deu, da sende bambinu

ite culpa teniat su mischinu?…

 

42.

Sa zente da’ pittica incamminada

in qualunque siat religione,

no cambiat a manna opinione

pro chi li dias un archibussada.

Gasi sa zent’ Ebrea amaestrada

dae pittica, cun devozione,

fìdele adorad’hat su Deu sou

e no lassat su bezzu, pro su nou.

 

43.

Como sa culpa’de tale inclemenzia

a chie de la dare mundu elegges?

forzis a sos Ebreos, chi eregges

tue los giamas? no! tene passienzia;

culp’est de Deu ch’hat dadu esistenzia

prim’e sas suas ad’ateras legges;

mentres s’issu sa legge prima ‘e tottu

l’haeret dadu, custa iat connotu.

 

44.

Pro sa fide de unu babbu eternu

de s’ispada servidu si est Mosè,

tantu pro haer che profeta e rè

de su populu Ebreu su guvernu;

ateretantu su clero modernu,

pro sa fide de Cristos mundu crè,

cun rogos e torturas, de persones

fatt’hat morrere a contu ‘e milliones.

 

45.

Bido chi de occhire est proibidu

a su populu bassu e ignorante,

e ch’a su Demagogu a su regnante

est, solu riservadu e permittidu.

Ecco sa legge ‘e Deus trasgredidu

ch’hat Mosè cun su Clero segudante;

però pro issos tottu est dispensadu

e no esistit legge ne peccadu.

 

46.

Sa religione prima in Palestina,

poi in Spagna, in Italia, in Franza,

istesit, cun s’ispada e cun sa lanza

fatta crere, non pro opera Divina,

da cudda zente furba e malandrina

chi bramat d’haere una maggioranza,

de populos e terras tottu impare

pro poder in su mundu dominare.

 

47.

Pro conchistare sa terra promissa

chent’ortas Giosué dad’hat s’assartu

tantu sambene umanu b’hat ispartu

a doppiu de cantu balet issa.

Carlo Magnu fatt’hat istrage e rissa

pro riscattare ‘e Cristos s’istendartu,

pro cunverter sos populos paganos

s’àt intintu de sambene sas manos.

 

48.

Mira puru gherrende unu Sansone

contra sos miscredentes Filisteos,

pro sa fide ‘e su Deus de sos deos,

mille gherreris post’hat a muntone:

Orlandu furiosu che leone,

sos saracenos hat postu in anneos

unu gallicu s’ateru giudeu;

unu gherra pro Cristu, unu pro Deu.

 

49.

Shangar, Baraccu, andesini a gherrare

Davide, cun Saulle, e Gedeone,

totu pro interessu ‘e religione

e populos e terras conchistare.

Fioravante, e Rezzieri impare,

Tancredi cun Rinaldu in unione

pro propriu interessu fatt’han gherras

pro sa fide de Cristos e pro terras.

 

50.

Pro mesu e sos eroes paladinos

sos pabas conchistadu han sos poderes,

guvernadu su mundu hana che meres

chimbighent’annos e piùs continos

isparghinde su sambene a trainos,

bocchende babbos, fizos e muzeres,

cuddos ch’a modu insoro non crediana,

a lu narrer in Sardu, los bocchiana.

 

51.

Si sa Gerusaleme de Torquatu,

e de sos paladinos sas istorias

leggides, cantas gherras e penorias

pro sa fide de Cristos, hana fattu;

poi. dae Mosè, su longu trattu

de tantos res sas gherras antigorias,

chi solu in Cananèa Giosuè

gherrende mortu b’hat trint’unu rè.

 

52.

Sas religiones tottu sociedades

sun comente sos ateros partidos

d’una idea fundad’in terra unidos

pro conchistare tronu e podestades

in dogn’epoca e tempus s’osservades

bind’hat calmos, bind’hat inferocidos

tott’amantes de bonos aquistos

chie gherrat pro Deu, chie pro Cristos.

 

53.

Su veru Cristos est su lavorante

ch’in dogni tempus su mundu hat redentu,

dendeli pane, alloggiu e vestimentu

de sa terra a dogn’ essere abitante,

cuddu ch’est mortu in rughe agonizante,

naru cun bona fide e sentimentu

chi sende mortu in sa rughe incravadu

no podet haer su mundu salvadu.

 

54.

Sende mort’in sa rughe crocifissu

cuddu Cristos giamadu redentore,

non podet de su mundu salvadore

esser, ca mancu sslvadu s’est issu.

Salvat su mundu, tribagliende fissu

s’artista, su massaiu, su pastore,

pro chi produene in dogn’annu agrariu

cantu a s’umanidade est necessariu.

 

55.

Hazis a narrer: si: ma da s’altura

Cristos mandat sas abbas de arare,

sole, e nie chi faghet prosperare,

sos alimentos de s’agricoltura;

no ischides, sa propia natura,

de sa terra, hat virtude d’attirare,

a sé sas nues che potente mole

abba, randine, nie, bentu e sole.

 

56.

Dae cando in sa terra so naschidu,

in forma de un essere vivente,

a Cristos de sa nues dirigente

su cursu ‘e chimbanta annos no hapo idu,

s’omine astuttu, malignu, fingidu

fatt’hat crere chi Cristos mundu e zente

guvernat, proet e dat vida e mottu:

mentres chi da’ sa terra benit tottu.

 

57.

Cando sas nues si tumbana appare

in sas aeras, in tempos non bonos,

produin lampos, orribiles sonos

chi nois tronos solimos giamare,

su furbu a s’ignorante pro ingannare,

narat chi Deus los faghet sos tronos,

cando contra de nois s’arrennegat

fulminat, bocchit e truncat e segat.

 

58.

Ma tott’est vanu, Deus chi s’airat

contra su peccadore mundu ingrattu,

ca pro reparu s’omine s’hat fattu

sa calamita chi su lampu attirat.

Cando issu de fulminare mirat,

s’omine cun s’elettricu apparattu.

riparat de su lampu sa violenzia

e disarmat a Deus de potenzia.

 

59.

A Cristos l’han pro bona convenienzia

deificadu sos furbos mitrados,

pro dare esempru a sos diseredados

chi Cristos non teniat possidenzia.

Sì, da sa padronale prepotenzia

custos sunu in su mundu calpestados

mustrare non si devene insolentes

ma, che Cristos umiles, pazientes.

 

60.

D’ haer Cristos salvadu mundu e zente

non cretedas ca fit a paragone,

comente una nobile persone

d’unu grande marchesi possidente,

chi cret cun sa ricchesa solamente,

de salvare una intera nazione:

però si non tribagliat e produet

sa ricchesa a niente no influet.

 

61.

Gasi matessi Cristos Nazarenu

fit che marchesi improduttiva landa;

su tempus ch’issu hat fattu propaganda,

campadu s’est da su tribagliu anzenu,

lu narat s’Evangeliu in pienu

chi Cristos est andadu a sa dimanda,

duncas resultat su mundu, e a Cristos

chi semprere han campadu sos artistos.

 

62.

Sos artigianos, biddas e cittades

hana custruttu, e istradas e pontes,

non sunu Cristos, marchesis nè contes

ch’han tribagliadu in tottu sas edades,

lughes de gas e d’elettricidades,

acquedottos, potabiles fontes

han, pro sos artigianos, mottu e vida

dogni bidda e cittade costruida.

 

63.

Cuncertos musicales mandolinos,

cinemas, e teatros e cantores,

ristorantes, cunfettos e licores,

passizadas e pubblicos giardinos,

sigarros, sigaretas e luminos,

festas, fieras, caddos curridores,

tantu sia de mente che de manos

opera totu est de sos artigianos.

 

64.

Carrozzas, automobiles, tramvias,

bastimentos, piroscafos navales,

telegrafos, cun postas e giornales,

macchinismos, veloces ferrovias,

incisiones, e fottografìas,

casteddos, monumentos eternales,

cantu in su mundu d’arte esistit tottu

fatt’hat su veru Cristos non connotu.

 

65.

Su falsu Cristos, cun su benistante,

mai no hana su mundu salvadu,

ca semprerunu ed’ateru campadu

est dae palas de su lavorante,

a bezzu, a giovaneddu e sende infante,

l’hat s’artista bestidu et allattadu,

e cand’est mortu, l’hat giutt’in carrossa

oppuru accoddu finas a sa fossa.

 

66.

S’omine furbu s’ignorante trampat

nende: chi senza riccu e senza Cristu,

in su mundu no campat un artistu

mentre senza s’artistu issu no campat:

tottu sa valsa fide ch’issu lampat.

Cando bene l’esaminat s’abistu,

bidet craru, chi, senza s’operariu

no campat s’oziosu proprietariu.

 

67.

Si logicu su fattu e giustu fiat,

in s’epoca antigoria passada;

morta sa classe artista fit istada

ca Cristos tando e riccos non ch’haiat.

Mentres ch’a chentu ortas istaiat

meda menzus, senz’esser’isfruttada

dae cando esistidu est riccu e Deus

vivet, de tando chentu ortas peus.

 

68.

Suffrit su lavorant’agricoltore

de s’jerru sa rigida frittura,

e in s’istiu, a sa mietittura,

su soffocante arsibile calore,

e i su nobile illustre segnore

in campagnatas e villeggiatura

a s’incunza regollet dogni fruttu

lassende s’artigianu a runcu assuttu.

 

69.

S’Abe, cantu fattigat e peleat

pro fagher de su mele conquista,

a su tempus chi fatt’hat sa provvista

andat su mere e su mele nde leat;

a tribagliare tottu s’annu impreat

e nde tenet sa parte piùs trista

no podet de su sou issa disporrer

che su tantu de viver pro no morrer.

 

70.

S’artista puru, in s’umana laguna,

tribagliat pro mantenner su mandrone,

de su fruttu de sa produzione

no ndeli dan de chentu partes una

in mesu sa ricchesa no hat fortuna

pro chi bi ndela leat su riccone,

si nde tenet su pane a si nutrire

li mancat su calzare e su bestire.

 

71.

Ma si de s’Abe s’esempru sigheret

su mundu menzus caminare tiat,

su mandrone chi non tribagliaiat

ugualmente a s’Abe lu occheret,

creo s’isfruttamentu chi cesseret

ca dognunu sa morte la timiat,

e si cheriat pane a mandigare

li beniat forzosu a tribagliare.

 

72.

S’Abe, sa fratellanza, sa giustizia:

mustrat prus vera e sa vera unione

dat esempru a s’umana nazione

chi nemos devet fagher sa preizia,

devet produer dognunu a dovizia

pro mantenner sa propia persone,

e fina a cando non faghimos gai

paghe tra nois non ch’adesser mai!…

 

73.

S’omine riccu, in d’una paraula,

non produet, nè faghet benefìziu,

ca lu tenet de naschida su viziu

de fagher su mandrone, e no est faula:

issu est avezzu a mandigare in taula

e fagher de vivandas isperdiziu;

da’ sos artista, cun delicadesa,

cheret esser servidu fina a mesa.

 

74.

Su tribagliu de s’altu Signoriu

est de leare in manu sa furchetta,

de si mantenner a pische e a petta

tottu sa vida, cantu durat biu,

passizare in jerru e in istiu

cun sa sua madama a sa brazzetta,

andare in carrozza, a caddu, a pè

dae su biliardu a su caffè.

 

75.

Viagget su riccone in ferrovia

oppuru in nave, in s’oceanu infidu,

da’ sos Artistas semprer est servidu

e guidadu fina a s’osteria,

cand’isbarcat, cun grande cortesia,

dae sos artigianos est rezzidu;

li preparan alloggiu, mesa e lettu,

cun tanta riverenzia e rispettu.

 

76.

S’incasu donat mancias o istrinas,

o limosinat calchi mendicante,

pro si mustrare omine galante

regalat pagos soddos o sisinas;

est dinari furadu in sas fainas

da’ su tribagliu de su lavorante,

faghet a bier ch’est benefattore,

ma non dat nudda de sou sudore.

 

77.

Comente faghet su riccu birbante

pro fagher una fura piùs esplendida?

ponet de comestibile una bendida

e bendet a libretto, e a contante;

s’est esercente, da’ su lavorante,

tenet tottu s’intrada e i sa rendida,

faghet a cumprimentu ogni faina

e pagat tottu in ispesa ‘e cantina.

 

78.

In sa buttega sua endet de tottu,

pane, pasta, farina mesturada,

ozu comunu, lardu e aringada,

casu de craba, cunserva e regottu

legumene isceltadu ‘e malu cottu

chi coghet prima de issu sa pinzada,

oltre chi mala merce bendet issu

l’imbrogliat in su pesu cu Cummissu.

 

79.

Gai pagat sa nobile persona

cudda limosinante zoronada,

merce de rifiutu istantissada

bendet a caru preziu che bona.

Certa zente usuraria, ladrona

cheriat da sa naschida impiccada,

ca su tribagliu ‘e su zoronaderi

pagat in mala merce e in papperi.

 

80.

Oltre su lavorante ‘e l’isfruttare

lu ponet in severa disciplina,

dendeli pane siat, o farina

a mesura ‘e no morrer’ ne campare:

si benit unu a s’ammalaidare

tando li serrat su bonu ‘e cantina,

e si no morit de febbre o de frittu

morit disisperadu ‘e s’appetittu!!

 

81.

Su riccu nàt chi pagat sas impostas

de cantu tenet in possessione;

chi pagat issu già tenet rejone,

ma bessit tottu dae palas nostas;

si milli scudos si ogat da’ costas

nde guadanzat unu millione,

chi pagat sa rejone bi la damos, .

ma semus nois chi tottu pagamos.

 

82.

Sos titulos chi dat a su bracciante,

cudda nobile classe signorile,

est sempre istadu de rusticu e vile,

de mandrone, de tontu, e d’ignorante;

de imbroglione, de ladru, e birbante,

de vagabundu, cretinu, imbecile,

imbreagolu, ispreccone, insolente,

e infine lu trattat de molente.

 

83.

Disprezziare intendimos ispissu

sa nobile Segnora, e su Segnore,

su poveru massaju, su pastore

ca bestidu e civile no est che issu,

ca no pensat s’illustre mincidissu,

chi custos chi hat issu in disonore,

e cittat, cun disprezzu, a paragone,

chi li dana su pane, e i s’anzone!…

 

84.

Cessa, riccone, d’esser insolente,

e sias cun su poveru amorosu,

tantu si faghes de presuntuosu

menzus non ses de sa povera zente;

vantadi solu, chi ses possidente,

pro ch’ateru no has de preziosu;

ma no nerzas chi ses de menzus ramu

ca semus tottu fizos de Adamu.

 

85.

Termine a sas bideas ostinadas

ti cumbenit, o nobile, chi ponzas,

ch’a piùs de su dannu sun birgonzas

a persones che a tie educadas:

pensa chi tue mandigas debadas

in cumpagnia de padres e monzas,

e chi su lavorante notte e die

est tribagliende pro campare a tie.

 

86.

Si tue haias bonu sentimentu

non dias s’artigianu disprezzare,

anzis sos pes li devias basare

dogni die, dogn’ora, ogni momentu,

ca pane a tie, alloggiu e bestimentu

tottu sa vida t’hat solidu dare;

si nd’has da issu sas visceras sazzias,

no torres pro cumpensu malas grazias.

 

87.

Pensa chi tue ses piaga e peste

pro chi vives fattende sa preizia;

tue ses su Cainu ch’ingiustizia

usadu has contra Abele in su terrestre;

non ti mustres superbu ne areste,

istringhe cun su poveru amicizia,

ca ses da’ issu bestidu e campadu

tottu vìda, che porcu peisegadu.

 

88.

Torra, riccone, a s’antiga amistade

comente minoreddos cando fìmis,

chi poveros e riccos giogaimis

in sas carrelas in sozziedade,

si fis de nois tando amigu e frade,

sende mannos ancora esser devimis,

unidos in comune fratellanzia,

comente amos connotu dae s’infanzia.

 

89.

Convintu ses o no, capitalistu?

ti paret giustu cantu t’hapo nadu?

a narrer si, t’agattas obbrigadu

ca bestidu e campadu t’hat s’artistu.

Sempre s’artistu non tue ne Cristu,

in dogni tempus su mundu hat salvadu,

e difesu t’hat vida, domo e terras

morind’issu in sos campos de sas gherras.

 

90.

E tue, zente, patria isolana,

senza istruzione e senza iscola,

no t’istes prus che ainu de mola

chi rezzit colpos cantu ndeli dana,

ma legge sa Cummedia Mundana

tue e sa tua discendente prola;

legge, ca cun su tempus incontrare

podes sa vera via ‘e caminare.

 

91.

Sa vera Religione d’imitare

est, o bracciante, o possidente, o re,

su male chi non cherzo eo pro me

non devo mancu a tie causare,

cantu bene pro me hap’a bramare

devo bramare e cherrere pro te,

fraternamente in paghe totugantos

senza reccurrer a Deos ne Santos.

 

 

 

 

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *